ฐานข้อมูล Open Access

แหล่งสารสนเทศทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล ครอบคลุมสหสาขาวิชา โดยการใช้เนื้อหาอาจมีข้อจำกัด หรืออาจไม่มีเลย ประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์/งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 550 แห่งในประเทศแถบทวีปยุโรปมากกว่า 28 ประเทศ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจำนวนมากกว่า 500,000 รายการจากสถาบันต่าง ๆ ของประเทศอังกฤษ

วิทยานิพนธ์กว่า 6 ล้านรายการ จากความร่วมมือในการพัฒนาของ Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบางสถาบันการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ ประกอบด้วย วารสาร หนังสือ และงานวิจัยประเภท Open Access
วารสารของสำนักพิมพ์ BioMed Central ครอบคลุมด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์
วารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมสหสาขาวิชา
โครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยฉบับเต็มครอบคลุมสหสาขาวิชาจากทั่วโลก

วารสารประเภท Open Access ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป โดยมีการ เชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นเพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป โดยมีการ เชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นเพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป โดยมีการ เชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นเพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุมสหสาขาวิชา
วารสารของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี วัสดุศาสตร์ และการแพทย์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ครอบคุลมสหสาขาวิชา
หนังสือวิชาการจากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation) ซึ่งเป็นสมาชิกของ The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ INTECH ครบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Physical Sciences, Engineering and Technology 2) Life Sciences 3) Health Sciences และ 4) Social Sciences and Humanities
ตำราเรียนครอบคลุมสหสาขาวิชา ดำเนินการโดย The Open Education Network ศูนย์การศึกษาแบบเปิดของ College of Education and Human Development, University of Minnesota
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสหสาขาวิชา มากกว่า 60,000 ชื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Taylor and Francis ครอบคลุมสหสาขาวิชา