บริการห้องสมุดสำหรับ

บุคลากร มสธ.

อุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)

อุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)
แอปพลิเคชั่นสำหรับการอ่านหนังสือสือในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ โดยมีหนังสือประเภทต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 30,000 ฉบับ เช่น นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น