บรรณสารพอดแคสต์

เรื่องราวประวัติศาตร์ ศิลปวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ที่บรรณารักษ์ มสธ. อยากเล่าให้ทุกคนได้ฟัง 

เรื่องเล่าจากท้องถิ่น

บรรณสารฯ ติดเล่า