นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ห้องสมุดเก็บรวบรวม

ห้องสมุดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
 2. รหัสประจำตัวนักศึกษา
 3. อีเมล
 4. เบอร์โทรศัพท์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ห้องสมุดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยห้องสมุดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับห้องสมุด หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับห้องสมุด
 • จากความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง e-Mail หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างห้องสมุดและคุณ
 • เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของห้องสมุดผ่าน Browser’s cookies ของคุณ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ห้องสมุดจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุด มสธ. ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ห้องสมุดจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย
 • ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณเมื่อใช้บริการของห้องสมุด เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวตนได้ ข้อมูลการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และข้อมูลอุปกรณ์ เป็นต้น
 • เปิดเผย ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่ห้องสมุดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมี ดังนี้
  • ระบบจดหมายข่าวของห้องสมุด
  • ระบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy
 • สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud Server ที่ใช้บริการกับ Amazon Web Services (AWS) และ Microsoft Office 365
 • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ห้องสมุดจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับห้องสมุดได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับห้องสมุด
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้ห้องสมุด ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้ห้องสมุดเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อห้องสมุดได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้ห้องสมุดแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้ห้องสมุดทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบาง ประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณที่คุณให้ไว้กับห้องสมุดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของห้องสมุดได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยห้องสมุดจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่ห้องสมุดได้รับคำร้องขอดังกล่าว

นโยบายคุกกี้ (Cookies)

เมื่อคุณได้เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุด มสธ. (https://library.stou.ac.th)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ห้องสมุดใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้ คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของคุณ เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของคุณ รวมถึงบริการที่คุณสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

ห้องสมุด มสธ. ใช้คุกกี้อย่างไร

ห้องสมุด มสธ. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยทำให้ห้องสมุดสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และในบางกรณีห้องสมุด จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   

คุกกี้ที่ ห้องสมุด มสธ. ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำคุณในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ห้องสมุด เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่คุณได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 2. Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. จดจำคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณเมื่อคุณกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ ห้องสมุด มสธ. ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ห้องสมุด มสธ. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ห้องสมุด มสธ. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ห้องสมุด มสธ. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ห้องสมุด มสธ. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ประเภทและตัวอย่างคุ้กกี้

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ห้องสมุด มสธ. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

ตัวอย่าง

 • PHPSESSID
 • JSESSIONID

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ห้องสมุด มสธ. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ห้องสมุด มสธ. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ห้องสมุด มสธ. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ตัวอย่าง

 • _utmc
 • _hjIncludedInPageviewSample
 • _hjTLDTest
 • _gid
 • _utma
 • _utmb
 • _utmt
 • _utmz
 • _hjid
 • _ga
 • _hjAbsoluteSessionInProgress
 • _hjFirstSeen

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่าง

 • fbsr_340486642645761

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ตัวอย่าง

 • gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • _utmv#########
 • TESTCOOKIESENABLED
 • YSC
 • NID
 • test_cookie
 • GPS
 • VISITOR_INFO1_LIVE

คุณจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากคุณทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดได้ หากคุณประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ ห้องสมุด มสธ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ห้องสมุด มสธ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้คุณควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ห้องสมุดจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

สมชาย บุญปัญญา

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่. 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-504-7472
zomchay.boo@stou.ac.th

ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ห้องสมุดหรือลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02 141 6993, 02 142 1033
pdpc@mdes.go.th
https://www.facebook.com/pdpc.th