นำชมห้องสมุด : สำนักวิชาการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 22 พ.ย. 61

22 November 2561 |
นำชมห้องสมุด : สำนักวิชาการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 22 พ.ย. 61

ข้าราชการในสังกัดสำนักวิชาการ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ห้องสมุด มสธ. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561