ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 ต.ค. 63)

05 October 2563 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 ต.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4