ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (22 ต.ค. 63)

22 October 2020 |
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (22 ต.ค. 63)

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมสำนักบรรณสารสนเทศ และศึกษาดูงานการจัดการคลังสารสนเทศ และการจัดการงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563