สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ก.ย. 61

04 September 2561 |
สอนการค้นคว้า : แหล่งสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2561