สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ก.ย. 61

04 September 2561 |
สอนการค้นคว้า : การใช้ห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด แก่นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2561