สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

13 December 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 13 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4