แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (25 พ.ย. 63)

25 November 2020 |
แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (25 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1