แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (5 พ.ย. 63)

05 November 2020 |
แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (5 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1