แนะนำบริการห้องสมุด การค้นหาสื่อการศึกษา การใช้งานเครือข่ายภายนอก และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams (4 พ.ย. 63)

04 November 2020 |
แนะนำบริการห้องสมุด การค้นหาสื่อการศึกษา การใช้งานเครือข่ายภายนอก และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams (4 พ.ย. 63)

แนะนำบริการห้องสมุด การค้นหาสื่อการศึกษา การใช้เครือข่ายภายนอก และการสืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต แก่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ในวันพุธที่ 5 พฤษจิกายน 2563