โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

03 August 2563 |
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

สำนักบรรณสารสนเทศจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศที่เกษียณอายุราชการ และผู้สนใจ เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม