อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

10 January 2563 |
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1