อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

11 January 2563 |
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 11 ม.ค. 63

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 2 3 อาคารบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช