ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62

15 October 2562 |
ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2561 11 และ 15 ต.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินจากภายใน จำนวน 2 ราย คือ

  1. รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ประธานกรรมการ
    (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น กรรมการและเลขานุการ
    (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)