การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

12 February 2563 |
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ 12 ก.พ. 63

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการควบคุม และตรวจงานโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาครัฐ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด และอาจารย์ศตวรรษ  ด้วงแป้น แขนงวิชาการจัดการก่อสร้าง สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุธที่ 12 กุมภาพนธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2614,2614/1  ส่วนต่อเติม ชั้น 6