สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 13 ม.ค. 63

13 January 2563 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 13 ม.ค. 63

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4