แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

15 May 2562 |
แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ค. 62

แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ นางสาวสายหยุด บุญรอด และนางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการ การสร้างเครื่องมือช่วยค้นเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. ตามมาตรฐาน RDA แบบ one search ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช