แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15 พ.ย. 63)

15 November 2020 |
แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการค้นคว้าฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยชั้นสูง แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.