การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16 ม.ค. 63

16 January 2563 |
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำหรับงานห้องสมุด เรื่อง “หลักการและกรณีศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่องานห้องสมุดและสารสนเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2614/1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6