การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16-17 ม.ค. 63

17 January 2563 |
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ” 16-17 ม.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำหรับงานห้องสมุด เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและสารสนเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริการ 1 ชั้น 4