สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (17 พ.ย. 63)

17 November 2020 |
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ (17 พ.ย. 63)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) นำโดยนาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์องค์ความรู้และการเผยแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางในการบริหารงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์