ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2560 17-18 ต.ค. 61

19 October 2561 |
ประกันคุณภาพการศึกษา : ประจำปีการศึกษา 2560 17-18 ต.ค. 61

ห้องสมุด มสธ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ประธานกรรมการ
    (อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  2. รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
    (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)