สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

18 November 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 18 พ.ย. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไทยคดีศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4