นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

18 December 2562 |
นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 18 ธ.ค. 62

นำชมห้องสมุดแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น.