โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

18 December 2562 |
โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 1 18 ธ.ค. 62

ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารชั้น 4 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คน