สอนการสืบค้นสารสนเทศ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 14 ก.ย. 61

17 September 2561 |
สอนการสืบค้นสารสนเทศ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 14 ก.ย. 61

สอนการสืบค้นสารสนเทศเพื่อทบทวนวรรณกรรม และฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นทบทวนวรรณกรรมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2561