นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 19 ต.ค. 61

31 October 2561 |
นำชมห้องสมุด : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 19 ต.ค. 61

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานที่ห้องสมุด มสธ. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561