แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. 2 ก.ค. 63

02 July 2563 |
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. 2 ก.ค. 63

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเข้าร่วมหารือกับ บริษัท 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร