สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

02 December 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2 ธ.ค. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4