สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี” (20-22 พ.ย. 63)

28 November 2020 |
สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี” (20-22 พ.ย. 63)

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์กวานอาม่าน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ภายใต้หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศ” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดขนอนใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี