โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

21 October 2562 |
โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ : กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) 21 ต.ค. 62

โครงการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรสำนักบรรณสารสนเทศ กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง (พฤกษาองค์ราชัน) เป็นการสร้างเสริมความสุขภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace เพื่อบุคลากรของสำนักได้มีโอกาสทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่รับผิดชอบ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และยังช่วยผ่อนคลายภาวะความเครียดจากการทำงาน ด้วยการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1