สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

24 February 2563 |
สัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21-22 ก.พ. 63

การสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการศึกษาและจัดทำแนวทางพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักบรรณสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563