ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 ส.ค. 63

22 August 2563 |
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : ห้องสมุดจัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำสื่อการศึกษา และบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 ส.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดบูธประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุด มสธ. และรับสมัครสมาชิก PULINET CARD แก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563