สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 22 ก.ย. 61

22 September 2561 |
สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 22 ก.ย. 61

สอนการค้นคว้าสารสนเทศในห้องสมุดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่22 กันยายน 2561