สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

23 November 2562 |
สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 23 พ.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 และการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4