ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

24 October 2562 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 24 ต.ค. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ และเลือกผู้แทนสำนักบรรณสารสนเทศ เพื่อเลือกกรรมการสรรหานายกสภาฯ และกรรมการสรรหาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4