ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

25 October 2562 |
ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 25 ต.ค. 62

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ห้องสมุด มสธ. ในกิจกรรมสัมมนาเข้ม ชุดวิชา 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562