สอนการสืบค้น : สื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

26 September 2562 |
สอนการสืบค้น : สื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

สอนการสืบค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (โอแพก) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1