อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

26 November 2562 |
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด 26 พ.ย. 62

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ดดิ้ง ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสำหรับบุคลากรห้องสมุด โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช