แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (26 พ.ย. 63)

26 November 2020 |
แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (26 พ.ย. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร