สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

26 September 2562 |
สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 ตั้งแต่การรู้จักโปรแกรม การเพิ่มรายการ การจัดการข้อมูลข้อมูล การเลือก/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงไปใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4