ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : แนะนำการค้นคว้าสารสนเทศและบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 ก.ย. 62

27 September 2562 |
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : แนะนำการค้นคว้าสารสนเทศและบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 ก.ย. 62

ห้องสมุด มสธ. แนะนำการค้นคว้าสารสนเทศและบริการของห้องสมุด แก่นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.