ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63

28 January 2563 |
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 28 ม.ค. 63

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และเยี่ยมชมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันที่ 28 มกราคม 2563