โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 28 ก.พ. 62

28 February 2562 |
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 28 ก.พ. 62

สำนักวิชาการ และสำนักบรรณสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)  แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มสธ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562