ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ต.ค. 63)

28 October 2020 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ : ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (28 ต.ค. 63)

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4