แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (3 ธ.ค. 63)

03 December 2020 |
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (3 ธ.ค. 63)

แนะนำการค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลโอแพก แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไทยคดีศึกษา วันพฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4