แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (30 ต.ค. 63)

30 October 2020 |
แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (30 ต.ค. 63)

แนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1